Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119, s 1) dalej RODO informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Studio Beta – Beata Gosk z siedzibą w 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wojewódzka 39, NIP: 123-005-24-49.

Państwa dane osobowe, lub dane osobowe Państwa przedstawicieli (np.: niektórych pracowników tzw: osób kontaktowych) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia, w odniesieniu do niżej wymienionych punktów.

  1. W celu realizacji umów lub zlecenia zakupu są przechowywane przez okres 10 lat od momentu w którym operacje , transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.
  1. W celu tworzenia ewentualnych statystyk, analiz i zestawień, na potrzeby własne, przez okres 5 lat od ostatniej czynności na danych osobach.
  1. Przesyłania komunikatów marketingowych drogą mailową.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, lub usunięcie na żądanie, może uniemożliwić realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane przekazujemy jedynie tym podmiotom, za pośrednictwem których wykonujemy z Państwem czynności kontrahenckie (np: firmy kurierskie) w sytuacji gdy nie podanie tych danych mogłoby uniemożliwić wykonanie umowy.

Zgodnie z RODO każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych
  2. Żądania sprostowania swoich danych osobowych.
  3. Żądania usunięcia swoich danych osobowych.
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych.
  6. Żądanie przenoszenia danych osobowych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsza informacja nie zmienia warunków umów, zamówień, zwyczajów kontraktowych łączących strony i ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od 25.05.2018 r.